XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE